Bible Memorization:
Grade 3 - 6

Matthew 5:3

Bible Memorization:
Grade 3 - 6

Matthew 5:4

Bible Memorization:
Grade 3 - 6

Matthew 5:5

Bible Memorization:
Grade 3 - 6

Matthew 5:6

Bible Memorization:
Grade 3 - 6

Matthew 5:7

Bible Memorization:
Grade 3 - 6

Matthew 5:8

Bible Memorization:
Grade 3 - 6

Matthew 5:9

Bible Memorization:
Grade 3 - 6

Matthew 5:10

Bible Memorization:
Grade 3 - 6

Matthew 5:11

Bible Memorization:
Grade 3 - 6

Matthew 5:12